Zieuwents Belang

Notulen jaarvergadering 2021

Jaarvergadering Zieuwents belang 5 november 2021

Jaarvergadering Zieuwents Belang 5 November 2021

Opening:

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering

(ongeveer 100 aanwezigen)

Het (nieuwe) bestuur stelt zich voor.

Er wordt kort aandacht geschonken aan de locatie keus:

Het Parochiehuis was al de locatie van voorkeur i.v.m. de grootte van de ruimte, daarnaast is op dit moment onduidelijk hoe de toekomst van het Parochiehuis er uit zal zien.

Dit is een groot aandachtspunt want vele verenigingen worden hierdoor geraakt.

Notulen vorige vergadering:

De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd.

Financieel verslag:

Raymond Krabbenborg licht het Financieel jaarverslag toe van 2019 en 2020.

De kascontrole 2019 is gedaan door Bjorn Domhof en Rene Spekschoor.

De Kascontrole 2020 is gedaan door Bjorn Domhof en Ruud Krabbenborg.

Zij vonden alles er prima uitzien en keurden de verslagen goed.

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Ruud Krabbenborg en Ben Hummelink.

Suggestie door Ruud Krabbenborg aan het bestuur: Stimuleer contributie inning.

Antw: Er zit een formulier in welkomstdoos. Deze lijkt niet te worden gevonden. Actiepunt.

Bestuursverkiezing:

Geen wijzigingen in bestuur.

Wonen, Plan Werenfried en Zonnepark

Het plan Werenfriedstraat is ontstaan vanuit de Woonvisie (Oost Gelre -OG).

Het zonnepark is een Initiatief van dhr. Hulshof.

Het gehele plan zonnepark en het plan wonen is gesitueerd op particuliere grond.

Zonnepark

Het zonnepark plan is ontstaan vanuit een inschrijving door dhr. Hulshof op een tender, uitgeschreven door de gemeente Oost Gelre enkele jaren geleden.

Samen met de buurt, gemeente OG, Zieuwents belang en grondeigenaren van zowel het zonnepark als de bouwgrond is er een integraal plan opgesteld. Daarin zijn beide ontwikkelingen landschappelijk ingebed.

Onderdeel van deze landschappelijke inbedding is dat het zonnepark van in totaal circa 6000 panelen (goed voor stroom voor 900 woningen) zoveel mogelijk uit het zicht wordt onttrokken.

Dit is gerealiseerd door onder andere de volgende zaken:

-Er heeft grondruil plaatsgevonden, waardoor het zonnepark verder van de dorpsrand af ligt.

-Het directe zicht wordt weg genomen door rand beplanting met inheems struikgewas.

-De panelen hebben een tophoogte van max.180cm.

-Daarnaast zal er aan de noordkant een vogelbos worden gecreëerd en zal er zowel recreatief als informatief invulling worden gegeven aan het gebied. (Denk hierbij aan een wandelpad, een solitaire boom, uitkijk punt en een informatiebord).

Participatie in het zonnepark is mogelijk.

Er is een intentieovereenkomst tot samenwerking met Energie Coöperatie Zonnig Zieuwent gesloten.

Lokale gemeenschap moet mee kunnen profiteren van het park.

Vraag: waarom hier geen woningen of landbouw?

Antw: De grond was zoekgebied voor wonen bij OG, maar er was lange tijd geen behoefte aan woningen.   Ook was er destijds sprake van een gemaximaliseerde woningbouw tot 15-20 woningen per kern.

Daarnaast is de grond meermaals aan een boer aangeboden maar dit heeft niet tot verkoop geleid.

In 2019 kwamen de projecten wonen en zonnepark samen.

Vanaf die tijd is de behoefte aan woningen in een versnelling terecht gekomen.

Iets waar ten tijde van de ontwikkeling van het zonnepark nog geen sprake van was.

Vraag: Is het netwerk wel toereikend?

Antw: De netwerken moeten verzwaard worden.

Voorbeeld: de transformator huisjes worden vervangen/ verbeterd op korte termijn. 

Op verdere verzwaring wordt komende jaren beleid gemaakt. Dit is één van de factoren welke de timing van het zonnepark bepalen. De infrastructuur van het elektranet moet toereikend zijn zodat het plan er ook werkelijk kan komen.

Vraag: hoe gaat het onderhoud van het zonnepark?

Antw: Hier komt Greenspread in beeld. Zij leggen zonneparken aan en verzorgen ook onderhoud.

Vraag: Kunnen wonen en zonnepark ook los van elkaar gezien worden?

Antw: Ja; hoewel wonen en zonnepark integraal als plan zijn ontwikkeld zijn het twee verschillende procedures. Het zou dus kunnen dat wonen eerder gerealiseerd kan worden dan het zonnepark.

Wonen

Deel 1. Circa 21 nieuwe woningen.

Woningen meest ‘in het dorp gesitueerd’ Dorpsstraat/Werenfried/Churchilstraat.

Uitstraling: Erf woningen/schuurwoningen, met boeren karakter. Waterberging op eigen grond.

Soort woningen: -2×4 rijwoningen, -6 levensloopbestendige woningen, -4 vrijstaande of combinatie vrijstaand/ twee-onder-een-kapwoningen.

Deel 2. 3 woningen vrijstaand in bet bos.

Ontsluiting naar Werenfriedstraat doormiddel van bospad

Een klompenpad langs de poel waardoor er een ommetje ontstaat vanuit het dorp.

Ook hier waterberging op eigen grond.

De onderzoeken (bodem, water. lucht, stikstof, ecologie en beeldkwaliteit) en de toelichtingen hierop worden nu beoordeeld door de gemeente en verwerkt tot een digitaal ontwerpbestemmingsplan. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat dit voor het einde van het jaar gepubliceerd gaat worden. Waarna hopelijk vaststelling door de gemeenteraad begin 2022.

Het is de wens van Zieuwents belang om ook fase 2 (Werenfriedstraat tot Korte Voare) zo snel mogelijk hierna te ontwikkelen.

Vraag: Wat gaat de grond kosten?

Antw: Wij houden gemeentelijke prijzen aan.

Vraag: wanneer verkoop?

Antw: Als de planning gaat zoals nu voor ogen, 2e helft van 2022.

Vraag: Zit er een bescherming voor lokale bewoners op?

Antw: Dit zou in principe mogen. Dit in tegenstelling tot gemeentegrond waar dit niet mag.

Er is een lijst met gegadigden bekend bij de werkgroep wonen van Zieuwents belang.

Woon/zorg in de Pastorie

Tot de laatste dag in Zieuwent blijven wonen.                                                                                                                  

Dat is de wens van veel ouderen met een zorgvraag in Zieuwent!

Er is dit jaar gestart met het geschikt maken van de pastorie voor zorg.

Er komen 13 appartementen.  

Op korte termijn zijn er informatieavonden georganiseerd voor toekomstige bewoners,

vrijwilligers en potentiële werknemers, daarnaast zal er ook een website worden gelanceerd.

Het huidige bestuur spreekt nogmaals haar bewondering uit voor het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen en het oude bestuur om dit mogelijk te maken.

Wonen Jeugd

Na aanleiding van veel aanmeldingen voor het project Werenfriedstraat, toenemende vraag van jongeren om woonruimte in en om Zieuwent, zowel voor huur als voor koop en de stijgende prijzen op de woningmarkt is er besloten op zeer korte termijn een avond te organiseren voor de jongeren in Zieuwent welke een woning zoeken of willen weten wat daar bij komt kijken. 

Mobiliteit

Netmobiel

Is een app voor het combineren van meerdere soorten vervoer. Ontwikkelt samen met dorpsbelangenorganisaties en OG.  Zij koppelen deelritten (auto) met openbaar vervoer. De deelnemende partijen zijn Hogeschool Saxion, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Provincie Gelderland en gemeente OG. Uiteindelijk zal dit opgaan in ‘GOAN’ begin 2022.

Het gehele project kent een grootschalige lancering in November

Alles heeft vertraging opgelopen door de Corona pandemie.

De deelauto GOAN

is te vinden op het kerkplein. Deze kan je boeken met en zonder chauffeur.

Abonnement en informatie te vinden op www.zonningzieuwent.nl/deelauto.

Herinrichting dorpsstraat

De gemeente OG weet dat het al jarenlang onze wens is om het stuk vanuit Lichtenvoorde tot aan de kerk aan te pakken. Het ontwikkelkader is vastgesteld voor 2023. Wat betekent dat de uitvoering zeer waarschijnlijk in 2024 aan de orde is. De Pastoor Zanderinkstraat zal ook in dit plan meegenomen worden.

Landschap & Recreatie :

Bosplantsoen

In 2021 is er de mogelijkheid voor bewoners geweest om bosplantsoen te bestellen. 13 adressen hebben meegedaan.

Ook dit jaar is er ruimte om wederom bosplantsoen uit te gaan geven. Bij interesse kan u zich wenden tot het bestuur.

Vogelhuisjes

In het kader van nieuw bestuur, een nieuw nest, en stimuleren van biodiversiteit mag iedereen aan het einde van deze vergadering een nestkastje meenemen.

Koepel en gracht:

Het beheer van Koepel en Gracht zijn in handen van Zieuwent.

Het was lange tijd niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor welk onderdeel in het park en de onderhoud van de koepel. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en hieruit is een overeenkomst opgesteld waarin is vastgelegd dat ‘Zieuwent’ het beheer van de koepel en het park overneemt.

De gracht zelf en de bomen blijven wel in beheer bij de gemeente.

De nul situatie is bepaald van daaruit zijn/worden een aantal zaken opgeknapt, waarna het onderhoud officieel door ‘Zieuwent’ zal worden gedaan.

Onderhoud park: Er is een groep vrijwilligers die het onderhoud op zich nemen (zij ontfermen zich ook over het onderhoud van o.a. de Pastorietuin).

Onderhoud koepel: Dit zal na een opknapbeurt (door Hummelink bouw) worden overgedragen aan de oudheidkundige vereniging voor onderhoud.

Jaarlijks ontvangen wij subsidie van de gemeente om de park, gracht en koepel in een goede conditie te houden.

Wij hopen samen met diverse rijwilligers het geheel te kunnen behouden in de vorm welke zo kenmerkend is voor Zieuwent ‘de koepel, het park en de gracht’.

Daarnaast is dit jaar ook de pomp in de gracht vervangen en zijn er nieuwe eendjes uitgezet.

Project bewegen ontmoeten, spelen en sporten: Treem.
Er zijn op dit moment veel vraagstukken in het dorp. Bijvoorbeeld over het schoolplein, de speeltuin, buitensport faciliteiten voor handbal en volleybal, ruimte voor verenigingen voor repetitie of onderhoud en opslag.

In het aankomende jaar wil Zieuwents belang het net op halen en een plan uitschrijven hoe Zieuwent vindt dat deze zaken opgepakt moeten worden en welke concrete acties daaruit voort moeten vloeien.

Dit doen wij, gezien de grootte van het project en de verschillende onderlinge belangen, niet alleen. Wij zijn de samenwerking aangegaan met Bureau Treem.

Treem wordt vertegenwoordigd door Menno Schermer, een naam die het aankomende jaar meer voorbij zal komen. Menno zal ons als procesbegeleider helpen dit traject planmatig, doelmatig en gezamenlijk uit te werken en om te zetten in een visie.

Een van de middelen die wij hiervoor in gaan zetten is een pijler. Dit in de vorm van een app, welke bewezen heel eenvoudig te gebruiken is en landelijk in meerdere gemeenten wordt ingezet.

Hierin komen vragen te staan waar wij u als inwoner van Zieuwent vragen om uw mening.

Alle informatie die hieruit naar voren gaat komen is essentieel in de vorming van visie en plan.

Naast de app zullen er ook fysieke samenkomsten zijn.

Op deze hybride wijze werken wij binnen een jaar toe naar een visie/plan d welke ook direct aan gemeente gepresenteerd kan worden.

De app wordt getoond door Menno en kan direct worden gedownload.  Op zeer korte termijn wordt de app ook op andere plaatsen in het dorp onder de aandacht gebracht en zullen de eerste vragen bij de inwoners van Zieuwent terecht komen.

Rondvraag

Vraag: Er klinkt een tegenstrijdig verhaal. Een groen Zieuwent en dan toch zonnepanelen op landbouwgrond en niet op de daken?

Antw: C. Hulshof. Er wordt op deze manier toe gewerkt naar een energie neutraal Zieuwent, daarnaast zal er een groene inpassing worden gedaan van het geheel.

Ben geen voorstander van alleen maar zonneparken op landbouwgrond. Maar dit is particuliere / eigen grond. Het beleid vanuit gemeente is gevolgd. De uitleg hierover gegeven. De daken moeten zeker vol. Maar ook andere initiatieven zijn nodig om aan de energie doelstelling te voldoen. Wij gaan graag in gesprek hierover. Daarnaast zullen de bijbehorende (bezwaar)procedures gevolgd gaan worden waar een ieder zijn/haar stem kan laten horen.

Vraag: Wat gebeurt er aan het einde van de levensduur van de panelen?

Antw: C. Hulshof. Wij zijn verantwoordelijk voor afvoer wanneer park niet meer kan of mag bestaan.

Vraag: Wat gebeurt er nu met het Parochiehuis?

Antw: De situatie is nog vrij nieuw. Op dit moment hebben wij de antwoorden niet. De beheer commissie heeft in ieder geval tot 1 juni 2022 de tijd gekregen om te onderzoeken of het gebouw open kan blijven (zonder winst belang). Maar dit gaat wat vragen van de verenigingen die er gebruik van maken (Vaste kosten moeten gedragen worden).

De beheer commissie zal op korte termijn de verenigingen vragen om weer bij elkaar te komen om zo uit te zoeken of er een ander op poten gezet kan worden.

Daarnaast zal Zieuwents belang de behoeften onder de verenigingen peilen in het traject Treem. Zodat ook in de verdere toekomst de juiste stappen gezet kunnen worden.

Allen bedankt voor uw komst.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht