Zieuwents Belang

Notulen Jaarvergadering 2019

Notulen Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering Zieuwents Belang 18 maart 2019

Opening:

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering (ongeveer 120 aanwezigen)

Notulen vorige vergadering:

De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd. Sandra wordt bedankt voor het maken van de notulen.

Financieel verslag:

Ruud Hulshof bedankt Ruud Krabbenborg voor het samenstellen van het verslag. Hij legt het verslag uit.

De kascontrole is dit jaar gedaan door Teun Wassink en René Spekschoor. Zij vonden alles er prima uitzien en keurden het verslag goed.

Volgend jaar gaat Björn Domhof samen met René Spekschoor de kascontrole doen.

Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Kolkman, Angela Krabbenborg en Sandra Jansen

Tevens aftredend: Margret kl Holkenborg en Eva te Poele.

We hebben nieuwe kandidaten kunnen vinden:

Mieke Stortelder, Petra Maatkamp, Samantha Lankveld en Renske Faber. Met 1 kandidaat zijn we nog bezig. 

Wonen Bondgenoten:

Ooit zijn de Bondgenoten begonnen met plan A, uitgewerkt door architect Herman van der Heijden. Er zouden vijf appartementen in de oude “bond” komen inclusief een penthouse dat lijkt te zweven. Na een  kosten calculatie blijkt dat deze opzet nooit uit kan. Plan B bevatte 6 appartementen zonder de silo. Dit wordt direct afgekeurd door de welstandscommissie. Toen kwam plan C. Opnieuw 5 appartementen maar nu zijn er 2 maisonnettes bij gekomen die de “silo” terug laten komen in het ontwerp. De welstandcommissie zag het zitten. Helaas bleken de kosten hiervoor te hoog. Daar was plan D, waar de architect uit gaat van 5 appartementen zonder penthouse. Dit plan is financieel haalbaar, het college van de gemeente staat erachter en wordt uiteindelijk ook akkoord bevonden door de welstandscommissie. In December 2018 is ook de raad akkoord met het voorstel en stemmen zij ook in met een gemeentelijke subsidie van €149.999. Het plan is nu ingediend bij de provincie waar men hoopt op een subsidie van steengoed benutten dat nog eens €250.000 in het laatje brengt. Zonder deze subsidie is het project niet haalbaar. Dit traject zou ongeveer 2 maanden moeten gaan duren. Als de subsidie wordt toegekend kan de bouwvergunning worden aangevraagd en kan de gemeente beginnen met het slopen van de oude schuur en het terrein saneren. Daarnaast liggen er achter de Welkoop natuurlijk ook een aantal kavels. Daarover kunnen we melden dat er al 7 geïnteresseerden zijn en dat het wachten is op de ontwikkeling van de Welkoop zodat alles in één keer aangepakt kan worden.


Wonen tiny houses

We zijn met een afvaardiging van de kleine kernen naar Pro Wonen gegaan, om te kijken naar wat zij nog voor de kleine kernen kunnen betekenen. Het is duidelijk dat we van ProWonen niets hoeven te verwachten wat betreft nieuwbouw.

Nu heeft de werkgroep wonen wat anders bedacht waar jongeren op relatief korte termijn zouden kunnen wonen.Tiny Houses!

Tiny Houses zijn kleine, tijdelijke woningen die ergens voor maximaal 10 jaar mogen worden geplaatst. Hierdoor hoef je geen volledige bouwvergunning aan te vragen en kan het via een sneller traject. Het zijn zogenoemde fabricage woningen die eigenlijk kant en klaar worden opgeleverd en in een dag kunnen worden geplaatst.

Vorig jaar 8 juni heeft de werkgroep wonen vanuit het Zieuwents belang een avond georganiseerd bij het Witte paard. Hier werd o.a. een presentatie gehouden over Tiny Houses. Vanuit Zieuwent werd redelijk positief gereageerd. Alle reacties samen was voor de werkgroep reden genoeg om uit te zoeken wat de mogelijkheden bij de gemeente zijn. Zij staan er erg positief tegenover, mede omdat er ook een pilot in hun leefbaarheidsvisie omtrent Tiny houses staat en omdat ze hierin geloven. Vooral voor de kleine kernen in Oost Gelre is er een woningtekort en moet men kijken naar oplossingen. De werkgroep is bezig een passende locatie te vinden in overleg met de gemeente. De wil is er van beide kanten maar het blijkt toch iets ingewikkelder dan gedacht. Daarnaast zijn er enkele partijen benaderd om een reëel kostenplaatje te kunnen maken zodat de exploitatie wel uit kan. Mocht het plan doorgang vinden, moeten ook hier investeerders voor worden gezocht. Deze week heeft de werkgroep samen met Zieuwents belang weer een afspraak bij de gemeente om ook onder andere hierover te praten.

Vraag: waar in Zieuwent zouden ze moeten komen te staan?

Antw: Dat is nog niet duidelijk. Volgende week gaan we samen met de gemeente om tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Vraag: zijn jullie niet bang dat het het Welkoop plan in de weg zit?

Vraag: Ik heb gehoord dat in 2040 woningen over zijn, ivm de vergrijzing?

Antw: De Tiny houses staan 10 jaar. Dus bij woningoverschot kunnen ze gewoon weer weg.

AED

In Zieuwent hangen 4 verschillende AED’s. Eén bij de huisartsenpraktijk, bij het Sourcy, bij de Spar en bij het AVIA tankstation. Volgens de hartstichting is dat niet voldoende voor de volledige postcode, we zouden er nog minimaal één tekort komen. Maar we willen ook graag de dekking in het buitengebied verbeteren en daarvoor zouden we meer AED’s nodig hebben. Zieuwents belang heeft hiervoor de handen in één gestoken met EHBO Zieuwent-Mariënvelde om uit te zoeken hoe dit zit en wat een goede locaties zou kunnen. We zullen hierbij eventuele buurtbewoners betrekken. Voor deze extra AED’s is een subsidie aangevraagd bij Menzis. Zij stellen namelijk een potje beschikbaar voor acties die de leefkracht van bewoners verbeteren. Verder zal de EHBO  zoals elk jaar AED trainingen geven, zodat steeds meer mensen weten hoe ze een AED kunnen gebruiken en hen die al een cursus hebben gevolgd de mogelijkheid te geven hun kennis elk jaar op te frissen.

Vraag: Zijn die ook in mobiele vorm verkrijgbaar?

Antw: Iemand van de EHBO antwoordt dat ze nu al een mobiele hebben de ze altijd bij zich hebben.

Woon/zorg in de Pastorie

Tot de laatste dag in Zieuwent blijven wonen. Dat is de wens van veel ouderen met een zorgvraag in Zieuwent! Van uit ons dorpsplan zetten we ons al 5 jaar in om in Zieuwent een kleinschalig woon- en zorgcentrum te realiseren voor ouderen die in eigen woonomgeving verzorgd willen worden, als het niet meer zelfstandig lukt. En tevens voor oudere echtparen die niet gescheiden willen worden in hun laatste levensfase. Als uitgangspunt hierbij was dat het een kleinschalig woon-zorgcentrum wordt waarin de woonlasten onder de huurtoeslaggrens liggen, zodat het toegankelijk en betaalbaar is voor mensen met een kleine portemonnee. En daarnaast dat enkele eenheden geschikt moeten zijn voor echtparen, waarvan de één zorg geniet.

We hebben samen met het Max-huis in 2014 het onderzoek gestart naar de kansen om dit te realiseren in onze mooie leegstaande Pastorie. Uit dit onderzoek bleek dat er goede mogelijkheden waren om de Pastorie te transformeren tot een kleinschalig woon- en zorgcentrum. We hebben gesprekken gevoerd met een afvaardiging van het toenmalig parochiebestuur bestaande uit pastoor Pikkemaat, Guido Vosters en August Elsinghorst en de locatieraad Zieuwent. Ter informatie, sinds 2010, de vorming van de St. Ludgerparochie, zijn de eigendommen niet meer in bezit van Zieuwent maar van de St. Ludgerparochie. Het parochiebestuur bepaalt de prijs voor de Pastorie. Iedereen vond het een fantastisch plan en een prachtige invulling voor de monumentale pastorie. We zijn vervolgens in 2015 met onze plannen naar de gemeente gestapt en hebben een principe besluit gekregen met voorwaarden waaraan we moesten voldoen. In 2016 hebben we een investeerder gevonden en een koopsom afgesproken met het Parochiebestuur.

We hebben in de periode 2015-2018 samen met de investeerder intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente, zorgpartner, monumentenzorg en brandweer om dit doel te bereiken. Net op het moment dat alles geregeld bleek te zijn, trok onze eerste zorgpartner Max-zorg zich helaas in de nazomer 2017 terug. In verband met, zoals ze zelf aangaven, belangen elders….. Dit was een enorme en geheel onverwachte tegenvaller.

Gelukkig hebben we wel de investeerder behouden en zijn samen met hem opzoek gegaan naar een nieuwe zorgpartner en die gevonden bij zorgondernemer Lang Leve thuis. Deze zorgpartner heeft winter 2017/ voorjaar 2018 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Net voor de zomer 2018 kwamen zij met de uitkomst dat minimaal 13 eenheden moesten worden gerealiseerd om het rendabel te krijgen. Ook gaven ze aan dat zij organisatorisch geen kansen zagen om het plan op kort termijn te realiseren in verband met een overname van enkele andere zorghuizen.

We waren weer terug bij af. Via pastoor Pikkemaat en de investeerder kwamen wij in 2018 in contact met een enthousiaste zorgonderneemster uit de buurt. Zij heeft in het najaar 2018 een gedegen haalbaarheidsonderzoek gedaan. Er zouden in de Pastorie maximaal 10 zorgeenheden mogelijk zijn. Volgens het zorgkantoor hoeft deze kleinere omvang voor het leveren van goede zorg geen problemen te geven. Wel komt hiermee de exploitatie in geding omdat ook bleek dat ten opzichte van 2016 de bouwkosten enorm zijn gestegen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het initiatief niet haalbaar is met de afgesproken koopsom. De investeerder heeft uit loyaliteit naar Zieuwent waar veel verwachtingen zijn gewekt een royaal gebaar gemaakt door zijn rendementseis te verlagen. Daarnaast zijn we samen met de investeerder en adviseur op 9 januari 2019 in gesprek gegaan met de vicevoorzitter van het parochiebestuur en de beheercommissie met het verzoek om de koopsom alsnog te verlagen. We hadden een constructief gesprek en zijn overeenkomen dat de investeerder een schriftelijk verzoek om prijsverlaging in zou indienen bij het Parochiebestuur met een goed onderbouwde en open begroting. Dit verzoek hebben wij op 17 januari ingediend, samen met een ondersteuningsbrief van de beheercommissie en een uitdrukkelijk verzoek van ons om Zieuwent te belonen voor het jarenlang door vrijwilligers beheren en onderhouden van de Pastorie, zodat het gebouw haar maatschappelijke en sociale bestemming behoudt en ouderen hier met goede zorg hun laatste dagen in hun eigen dorp kunnen slijten.

Op 26 januari 2019 ontvingen wij van het Parochiebestuur een afwijzingsbrief. Als argumenten werden aangegeven de stijging van waarde, niet in staat zijn om een schenking te doen aan Zieuwent gelet op de broze exploitatie van de parochie. En tot slot werd meegedeeld dat alleen een positief besluit te verwachten is als een goed onderbouwd bod werd gedaan ter hoogte van de taxatiewaarde minus maximaal 10 %. We begrepen er totaal niets van, dat zonder enig overleg, en zonder in te gaan op de gedetailleerde toelichting en financiële onderbouwing, het verzoek kil is afgewezen. Mede omdat de in 2016 afgesproken koopsom nog lager was dan de nu gevraagde koopsom! 

We vroegen ons af wat is de reden van afwijzing? Ligt het bij het Bisdom of bij het Parochiebestuur? Zowel het Bisdom als toenmalig Parochiebestuur stonden namelijk erg positief achter deze maatschappelijk gewenste ontwikkeling, waarom nu niet meer? De woningbouwprijzen zijn inderdaad gestegen, maar vastgoed voor sociale maatschappelijke zorg juist niet. En hoe kan men in hemelsnaam over een schenking spreken, de pastorie was toch altijd van Zieuwent?

Om duidelijkheid te krijgen hebben we contact opgenomen met het Parochiebestuur, het Bisdom en de beheercommissie. Op 4 maart hadden we een eindgesprek met Ton de Vries en Jos Rosendaal van het Parochiebestuur in bijzijn van Henry Waalderbos voorzitter van de beheercommissie. Aan hen is door Pastoor de Jong, de gesprekken over verkoop gedelegeerd. Helaas was het een erg teleurstellend, maar wel een duidelijk gesprek. 

Ton de Vries, de penningmeester, heeft toegelicht dat zij alleen oog hebben voor de zakelijke kant, en niet voor de wensen van Zieuwent. Het parochiebestuur gaat alleen voor de hoofdprijs voor de pastorie. Zij toonden geen enkele betrokkenheid bij Zieuwent en het plan. Het maakt hun niet uit wat de bestemming wordt, als het gebouw maar voldoende oplevert in de kas. Zij denken alleen op deze wijze de parochie St. Ludger goed te bedienen. Ze hebben geen gevoel en gehoor voor de plaatselijke wensen, de huidige sociale maatschappelijke bestemming en begrijpen niet dat wij vinden dat zij Zieuwent iets ontnemen…… Daarnaast vinden zij ook dat ze een prijsverlaging niet kunnen uitleggen aan de andere locaties.

Kortom, einde wens Zieuwent om de Pastorie in gebruik te nemen als kleinschalig woon- en zorg centrum! U zult begrijpen dat wij ontzettend teleurgesteld zijn.

Woonzorg elders in Zieuwent

We hebben de kille en zakelijke afwijzing met de investeerder, zorgonderneemster en gemeente besproken. Niemand begrijpt het besluit van het Parochiebestuur, echter allen blijven van mening dat het mogelijk en wenselijk is om in Zieuwent een kleinschalig woon- en zorgcentrum te realiseren. Samen met hen zijn wij op zoek naar een andere passende locatie. Tevens nemen wij mee om naast de doelgroep ouderen ook in te spelen op de ziekte van Huntington. Ondanks de gebeurtenissen rondom de Pastorie, kunnen we weer positief kijken naar een andere invulling van de wens om in Zieuwent een goed kleinschalig woon-en zorgcentrum te krijgen. We gaan ervoor! Wordt vervolgd.

Vraag: Nu is de huurder er voor niets uit gegaan?

Antw: Dat hebben wij destijds niet beslist, dat was een beslissing van de beheercommissie.

Vraag: Wil je niet het hele plan Maxhuis laten varen?

Antw: De pastorie laten we varen, we gaan kijken naar nieuwe locaties.

We hebben nog maar net (4 maart) het eindgesprek gehad met het parochiebestuur. Nu met investeerder, gemeente en zorgpartij kijken naar nieuwe plek.

Vraag: je mag toch niet uitbreiden? Alleen inbreiden.

Antw: Die discussie gaan we de komende weken voeren.

Vraag: Wat moest de pastorie kosten?

Antw: Daar geven we geen antwoord op. Dat is aan het parochiebestuur en de beheercommissie.

Wij nodigen iedereen dan ook uit om naar de jaarvergadering van de beheercommissie te komen.

Langer veilig thuis wonen

In samenwerking met de gemeente Oost Gelre, en de vereniging Kleine Kernen, waar Zieuwents Belang bij aangesloten is, hebben wij in februari een project uitgevoerd, samen de organisatie Leefsamen Achterhoek

Dit hebben wij gedaan met de plaatselijke KBO, Zonnebloem, Welkom in de Waareise, Praktijkondersteuner Mieke, van de huisartsen post Molleman en Vosters en de fysiotherapeuten van Sjaak Jansen fysiotherapie. 

Wat hield het project in? Kwetsbare personen kregen een unieke kans om gratis deel te nemen aan het project om hen langer en veiliger thuis te laten wonen. Alle 65+ers hebben eind januari een brief van de gemeente Oost Gelre met een folder in de bus gehad waarin alles is uitgelegd.

Voor iedereen die meedoet, wordt het huis gratis voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren de door hen gewenste personen, bijvoorbeeld buren, familie en mantelzorgers in een noodsituatie. De sensoren kunnen eenvoudig worden geplaatst en verwijderd. Wel is hiervoor een internetverbinding nodig. Als men die niet heeft dan helpt de organisatie hen hiermee voor een betaalbaar tarief.

De gratis proef duurt een jaar en hieraan kunnen in Oost Gelre maximaal 125 inwoners meedoen. Na een jaar kan de persoon kiezen om door te gaan of te stoppen. De kosten zijn dan afhankelijk van het abonnement waarvoor u kiest € 7,50 of € 15,00 per maand. Als op dat moment wordt besloten om te stoppen, dan moeten de sensoren worden teruggestuurd.

Wij hebben met alle deelnemende partijen gezamenlijk besloten om veel reclame te maken voor de proef, en desgewenst uitleg te geven aan huis en geholpen met aanvragen.

De wat verlengde inschrijftermijn verliep op 11 maart en toen waren er 97 aanmeldingen in geheel Oost Gelre en 21 in Zieuwent. We hadden veel meer aanmeldingen verwacht, Blijkbaar voelt men zich veilig. We kijken terug op een goede samenwerking tussen de Zieuwentse verenigingen en vinden het in ieder val erg fijn dat in Zieuwent veel mensen gebruik maken van de proef en hopen van harte dat dit hun veiligheid vergroot.

Welkom in de Waareise

De stichting Welkom in de Waareise heeft zeer positieve resultaten van het Koffie- en theeuurtje van de periode oktober 2017 tot en met 2018 behaald. Namens Zieuwent bedanken we hen voor hun tomeloze inzet, en voor het opstellen van het mooie jaarverslag. Het jaarverslag is na deze vergadering in te zien.

Het koffie en theeuurtje is een inloopvoorziening in het gebouw de Waareise waar iedereen welkom is die andere mensen wil ontmoeten. U bent iedere maandag welkom tussen 10.00 en 12.00 uur en wordt welkom geheten en van koffie en thee voorzien door 1 van de 19 vrijwilligers. 1 keer per maand vindt er op de vrijdagochtend een activiteit plaats. Op die ochtend die meestal ’s morgens met een kop koffie begint worden bedrijven of bezienswaardigheden bezocht in en rondom Zieuwent of ter plekke een activiteit georganiseerd. Men ervaart de inloopochtend als gezellig en gezien de aantallen bezoekers en het feit dat er regelmatig nieuwe gezichten zijn te zien, mag het initiatief een groot succes worden genoemd. Het bestuur en vrijwilligers worden hiervoor nogmaals bedankt!

Bovendorpse leefbaarheidsvisie: De kleine kernen hebben samen een bovendorpse leefbaarheidsvisie gemaakt. De rode draad in de discussies, die op verschillende avonden gevoerd zijn met alle kleine kernen zijn de thema’s:

 • Passende woonruimte jong & oud
 • Aandacht voorzieningen (onderwijs, zorg, sport)
 • Belang van gemeenschaps zorg voor/met elkaar
 • Belang van groen en gastvrijheid
 • Belang van gezonde lokale economie

De uitkomsten van deze avonden zijn:

 • Meer aandacht en afstemming bovendorps samenwerken
 • Prioriteit wonen voor jong en oud in eigen kern
 • Een regisseur kleine kernen die ons kan ondersteunen bij de gemeente
 • Onderwijs in elke kern
 • Glasvezel

Resultaten tot nu toe zijn dat er een programmamanager is aangesteld in de persoon van Marloes Kos en een regisseur kleine kernen te weten Eva te Poele. Zeer binnenkort zullen wij met deze 2 dames aan tafel zitten om onze belangrijkste vraagstukken door te spreken. Er is al veel bovendorpse samenwerking, vooral op gebied van wonen en in de vorm van een glasvezel werkgroep, de werkgroep WMO, de werkgroep onderwijs en de werkgroep mobiliteit (Net mobiel, mobiliteit in krimpgebied verbeteren. Dit is in Oost Gelre een pilot project)

Project D(uurzaamheid)

1e project van energie coöperatie Zonnig Zieuwent (nu al op 4 locaties zonnepanelen)

De afspraak was dat een deel van de opbrengst bestemd zou zijn voor duurzame projecten. Jaarlijks gaat er 1000 euro in dorpsfonds De leden kiezen dan uit projectideeën waar ze de dit geld aan gaan uitgeven.

Op de ledenvergadering in 2018 werd gekozen voor het project “Led is Vet” (Het idee was, kinderen gewone lampen eruit laten draaien en er ledlampen voor in de plaats laten zetten)

Het doel is de bewustwording van kinderen St.Jozefschool. In het najaar van 2018 is er een werkgroep samengesteld bestaande uit Maddy Hulshof, Barend Wassink, John Krabbenborg, Maaike Jeronimus (vanuit leefbaarheidsalliantie ondersteuning vanuit de provincie), Margret Klein Holkenborg.

Er kwamen 3 onderwerpen naar voren: Voedsel, afval en energie – tegengaan verspilling

Het wordt uitgevoerd met groep 6, 7 en 8 tijdens Top ondernemers.

Met inzet van lokale bedrijven en deskundigen gaan we dit leertraject vormgeven in 6 weken.

21 maart is de Kickoff met Chefkok Nel Schellekens, kinderen koken met restproducten een duurzame lunch in aanwezigheid van burgemeester en 2 wethouders, bij de Timp in de keuken. Dit met oud brood van bakker Knippenborg, restvlees van slager Beerten en restproducten van de Spar.

19 april is de eindtentoonstelling met een prijsuitreiking voor het beste idee. Dit met medewerking van Luuk Domhof. Iedereen is welkom

Opmerking: er wordt veel plastic door de jeugd langs de weg gegooid. Daar ergert men zich aan.

Antw: In de discussie op school zal dit zeker onder de aandacht komen.

Glasvezel:

97% van de aansluitingen is gerealiseerd. De aannemer Van Gelder is klaar

Er zijn nog wat na-aansluitingen. Heeft u vragen deze dan rechtstreeks aan de aannemer stellen. Eind maart moet alles zijn afgerond.

Nog niet aangesloten zijn, de scholen, huisartsenpraktijk, BMV Mariënvelde en MFA Vragender. Ze zijn nog met de gemeente in overleg hoe dit gerealiseerd gaat worden.

Onze contactpersoon is Patrick Nijenhuis. Vanuit het nieuwe bestuur zal er ook een contactpersoon naar voren geschoven worden om dit weer op te pakken, Voorheen was dit Ruud Krabbenborg.

Er waren hier en daar wat pijnpuntjes, maar als het goed is is het nu allemaal wel opgelost.

N.a.v. het tientjes project is er 800 euro overgemaakt naar een aantal verenigingen in Zieuwent

Bestemmingsplan Zieuwent

De gemeente is al een aantal jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan voor Zieuwent te maken. (voor binnen de dorpskern) In een bestemmingsplan staat welke gebouwen op een perceel mogen worden gebouwd, welke regels hiervoor zijn, en welke functies de gebouwen en gronden mogen hebben. Om die reden is het goed om kritisch te kijken als het bestemmingsplan wordt aangepast. Dit hebben wij ook gedaan met als doel om een flexibel plan te krijgen die zo min mogelijk belemmerend is en ten dienste staat van de wensen van de bewoners en de leefbaarheid. In november 2016 hebben wij een schriftelijke reactie gegeven op het voorontwerp omdat wij vonden dat het plan onnodig star was en in sommige gevallen minder mogelijkheden bood dan het bestaande bestemmingsplan. Ook hebben wij aangegeven dat eigenaren van objecten die een wijziging ondergaan actief vanuit de gemeente moeten worden benaderd.

In november 2018 zijn de reacties verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en is dit ontwerp ter inzage gelegd. De gemeente is gedeeltelijk aan onze reactie tegemoetgekomen, en heeft toegezegd bij alle eigenaren van objecten met een wijziging actief te benaderen. Wij vonden echter dat de gemeente op twee punten nog steeds te weinig aan onze reactie is tegemoetgekomen. Wij hebben om die reden tegen dit ontwerp een zienswijze ingediend. Wij vinden dat binnen de bestemming maatschappelijk de aanduiding moet worden verwijderd, zodat zonder kosten en procedures binnen deze functies kan worden gewisseld, bijv van kinderopvang naar huisartsenpraktijk of andersom.(Als willekeurig voorbeeld). Het andere punt betreft de percelen aan de Dorpsstraat die in het bestaande bestemmingsplan de detailhandel en bedrijvigheid aan huis hebben, een zogenaamde bestemming gemengde doeleinden. Deze bestemming is in het nieuwe bestemmingsplan in veel gevallen gewijzigd in Wonen, samen met een afwijkingsregel. Wij pleiten ervoor om de bestemming gemengde doeleinden te handhaven. Dit komt ten goede van de leefbaarheid en bedrijvigheid waardoor ons dorp aantrekkelijk blijft voor bewoners en ondernemers die het wonen combineren met detailhandel en/of dienstverlening. Wij hopen dat de gemeente tegemoetkomt aan onze zienswijze en wachten de besluitvorming met belangstelling af.

Onderhoudswerkzaamheden wegen

Wij vragen elk jaar aan de gemeente wanneer nu eindelijk de Dorpsstraat wordt opgeknapt gelegen tussen de kerk tot aan de komgrens richting Lichtenvoorde. Dit is namelijk nog een niet vervulde wens vanuit ons dorpsplan.

Vorig jaar kregen we als antwoord dat dit op zijn vroegst in 2021 zou plaatsvinden. Onlangs hebben we gevraagd wat de stand van zaken is. Wij kregen als antwoord dat het gezien de hoeveelheid investeringen niet geprogrammeerd is voor de periode 2020-2022. Het is dus wederom opgeschoven. De slechte, niet ogende bestrating gaat ten koste van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor ondernemers om in ons dorp te blijven en het stuk is onvoldoende veilig ingericht. Om die reden hebben wij een brief gestuurd naar het college en de raad, met ons ongenoegen en het verzoek om vast te houden aan uiterlijk 2021.

Vorig najaar is ons eveneens een evaluatie over de aanpaste voorrangssituatie van de Oude Ruurloseweg toegezegd. Hier is de voorrangssituatie aangepast en heeft sindsdien verkeer van rechts voorrang. De genoemde evaluatie is nog niet gehouden, wederom wegens prioritering van onderwerpen. Ook Mariënvelds Belang wenst deze evaluatie te houden in de vorm van een bijeenkomst. Maarten Minkjan van de gemeente heeft toegezegd dat dit de komende periode wordt georganiseerd. In aanloop naar deze bijeenkomst worden verkeerstellingen uitgevoerd op de Oude Ruurloseweg. Met de verkeerstellingen hoopt de gemeente een goed inzicht in de hoeveelheid, samenstelling van het verkeer en de gereden snelheden. Aangevuld met de ervaringen van gebruikers/buurtbewoners geeft het hen een beeld van de feitelijke en de ervaren veiligheid op deze weg. Dit wordt dan in het gesprek met elkaar besproken.

Landschap: Pieter

SBNL Natuurfonds heeft een subsidie beschikbaar gesteld, die wij hebben geprobeerd te bemachtigen voor het plaatsen van ouderwetse A-palen. Deze palen moeten een verrijking van het leefgebied van de boerenzwaluw zijn en nostalgie in het landschap terugbrengen.

De subsidie is helaas niet toegekend omdat Vragender al een soortgelijk project heeft. We hebben al wel grondeigenaren gevonden die het op hun land willen. Nu uitkijken naar een ander geldpotje.

We hebben ook het project van het aanplanten van nieuwe houtsingels:

De gemeente stelt het perkgoed ter beschikking. In totaal hebben we hiervoor al 8 locaties, met een lengte van 800 meter en 4-5 meter breed (3500 stuks bosplantsoen)

1 locatie in het bijzonder: het weiland van de familie Beerten. Door aanleg van deze 2 coulissen wordt de harde overgang tussen bebouwde kom en buitengebied verzacht. (de weg van Harreveld naar Zieuwent)

Voedselbos ’t Bokeler:

Familie Papen heeft prachtige plannen voor de toekomst. Meerder generaties op een erf zorgen voor elkaar. Ze zijn al bezig met de realisatie hiervan. Mochten er meer mensen met interesse zijn meld je bij Pieter of Stefan Papen.

Het aanleggen van een voedselerf is de eerste stap naar de realisatie van dit plan.

De gemeente heeft nog meer subsidiemogelijkheden op het gebied van groen.

 • Accenten in het groen
 • Verfraaiing van de toegangswegen

Mocht je hiervoor goeie ideeën hebben (voor openbare ruimtes) dan horen we dat graag.

Koepel en gracht:

Er zitten 12 nieuwe Mandarijn eenden op de gracht, 6 mannetjes en 6 vrouwtjes. Dit soort is wat schuchterder en kwaken minder zodat ze voor minder overlast zullen zorgen. Joris Beerten verzorgt ze.

Voor het onderhoud van de Koepel zijn er gesprekken met de gemeente. De staanders en onderkant zijn aan vervanging toe.

Vraag: De koepel heeft nog steeds geen goede bestemming. Het is nu een hangplek. Het hek dat er zou komen en op gezette tijden op slot zou gaan wordt niet gebruikt. Er wordt in de zomer zelfs gedeald. Lijkt me niet de juiste bestemming.

Antw: We nemen het mee.

A tot Z:

Een aantal jaren geleden kwam het idee van een lange-afstandswandelpad van Amsterdam naar Zieuwent. In grote lijnen is hij de laatste jaren uitgezet met een werkgroep van 6 enthousiaste mensen uit Zieuwent. De status is dat hij bedacht is, het ligt nu bij wandelnet. Zij kijken of het aan de criteria voldoet zodat hij ook bij hun ondergebracht kan worden. Zij hebben de kennis en vrijwilligers.

Binnenkort zitten we weer bij elkaar. Alle gemeenten waar het pad door komt moeten dan nog benaderd worden. Het zal niet dit jaar klaar zijn.

Komende zomer gaan we hem met de werkgroep fietsen.

Welkomstdoos:

De wens van ZB was al jaren geleden om de nieuwe Zieuwentenaren te verwelkomen in Zieuwent.

Dit heeft geresulteerd in de welkomstdoos. In de doos zit informatie over Zieuwent. Over de voorzieningen, winkels, gebruiken en verenigingen. 2 Mensen brengen de doos aan huis. 

Een paar weken geleden is er een evaluatie geweest en zijn alle 30 mensen die dit jaar een doos gehad hebben uitgenodigd. Het was een leuke avond. Er kwamen opmerkingen waar de commissie weer mee verder kan. De doos wordt enorm goed ontvangen.

Aftredende bestuursleden:

Burgemeester Annette Bronsvoort doet een woordje.

Het zijn in Zieuwent altijd goeie vergaderingen met een fantastische opkomst. Mooi dat we ook als gemeente soms op de hak genomen worden. Wat is het mooi dat ZB zoveel voor elkaar krijgt in het dorp. Dankzij de inzet van de bestuursleden van ZB gaat het zo goed met Zieuwent. Een hartelijk applaus daarvoor. Ze is er trots op dat vrijwilligers zoveel voor hun dorp doen.

Er komt zo veel langs, er gebeurt zo veel in het eigenzinnige Zieuwent.

Laten we proberen het elkaar iets minder moeilijk te maken. Ook de gemeente probeert daarin bij te dragen. Soms heb je een lange adem nodig.

Zij maakt een hele diepe buiging voor Jos Kolkman die 33 jaar in het bestuur heeft gezeten en zijn belangen voor Zieuwent heeft ingezet. Ook een diepe buiging voor alle andere aftredende bestuursleden.

Ruud Hulshof neemt de microfoon van de burgemeester over en bedankt alle 5 aftredende bestuursleden met een persoonlijk woordje en een bloementje.

Rondvraag:

Vraag: hoe zit het met voorzitterschap? Wie gaat dat overnemen?

Antw: Dat is nog niet duidelijk. We gaan met het nieuwe bestuur een nieuwe voorzitter kiezen.

Vraag: moet de inbreiding niet van tafel. Kunnen we niet inzetten op uitbreiding?

Antw: Volgende week is er overleg met de gemeente. We nemen het mee.

Vraag: Het Kerkepad van Zieuwent naar Harreveld. Is dat nog toegankelijk?

Antw: De oude eigenaar was Rijkswaterstaat, de nieuwe eigenaar is een boer uit Harreveld.

Het is de vraag of het recht van overpad in stand blijft. Er is een patstelling tussen de nieuwe eigenaren en stichting kerkepaden. 

Vraag: Er loopt een fiets/wandelroute over dat pad, moet het pad dan aangepast worden? De mensen zijn dan de weg kwijt.

Antw: Jos legt het bij de stichting kerkepaden neer.

Vraag: Er was recent brand bij Kaaster. Brandweer Ruurlo was er als eerste. De waterput was niet te vinden. Moet dat niet beter aangegeven worden?

Antw: De burgemeester zegt dat het punt bekend is. Het is een algemeen verschijnsel dat er hier heel weinig water beschikbaar is. De brandweer komt daarom hier in de buurt al vaak met waterwagens.

Misschien moet de brandweer de getroffenen nog even uitleggen hoe het allemaal gegaan is.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.35 uur.

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht