Zieuwents Belang

Jaarvergadering 2023

Notulen jaarvergadering 20 Maart 2023

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering en dankt de feestcommissie voor haar jaarverslag.

Er zijn ongeveer 110 aanwezigen in de zaal.

Notulen vorige vergadering

De notulen van vorig jaar zijn verspreid in de zaal en staan op onze website. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige jaarvergadering vanuit de zaal.

Financieel verslag

De Kascontrole 2022 is uitgevoerd door Ben Hummelink en Henri Krabbenborg. Zij vonden alles er prima uitzien en keurden de verslagen goed.

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Henri Krabbenborg en Björn Domhof.

Bestuursverkiezing

Afgetreden in bestuur jaar 2022:        Paul Bürer.

Aftredend herkiesbaar:                       Raymond Krabbenborg, Eugene Rouwhorst.

Nieuw bestuurslid per 1 April:             Clementine Onstenk.

Er zijn geen bezwaren uit de zaal. Hiermee is het bestuur wederom vastgesteld.

Wonen: Plan Werenfried fase 1 en 2  

Jong en oud woont graag in Zieuwent. En dat is logisch! Zieuwent beschikt over veel voorzieningen voor een kleine kern. Daar komen als het mee zit dit jaar nog nieuwe woningen bij. De eerste woningen staan nu in de verkoop op www.woneninzieuwent.nl er zijn nog circa 6 woningen beschikbaar. De focus van de werkgroep wonen ligt nu op de ontwikkeling van Fase 2. Dit pakken zij samen met de gemeente Oost Gelre en de grondeigenaren op. Het doel is hier meer betaalbare woningen te realiseren. Fase 2 bevindt zich ‘het bochtje om’ vanaf tussen fase 1 tot de tennisvelden.

Wonen: Huren

Wij zijn in contact met Prowonen over woningen aan de Harreveldseweg. Bewoners zijn geïnformeerd over geplande sloop en herbouw. Zieuwents Belang heeft aangegeven betrokken te willen worden in verdere planvorming. (zover nu bekend in 2025 sloop).

Vraag Sandra te Plate: Blijven de woningen die leeg staan aan de Harreveldseweg leeg staan tot aan de sloop?

Antwoord: Dit weten wij niet. Het contact met de juiste persoon bij Prowonen is pas onlangs tot stand gekomen en wij zoeken ook nog naar deze antwoorden.

Wonen: Woningsplitsing buitengebied

Wellicht weet iedereen in het buitengebied het al, maar voor degenen die het nog niet weten; De gemeente heeft de regels voor het splitsen van woningen in het buitengebied versoepeld. Wat de exacte regels hiervoor zijn is na te lezen op de website van Ooste gelre. Heb je nu of in de toekomst vragen over splitsing of woondroebels dan helpen wij graag.

Landschap en park: landschapsprojecten

Björn Domhof neemt ons mee in 12 jaar landschapsprojecten namens de werkgroep Landschap Zieuwent.

Voor ruilverkaveling zag het landschap rondom Zieuwent er anders uit; relatief kleine percelen met honderden singels en houtwallen. Deze houtopstanden dienden ter afbakening van percelen (eigendom), veekering en het leveren van (brand)hout. Essenhout werd gebruikt voor stelen en handvaten voor gereedschap.

Van wilgen werden klompen gemaakt. Eiken leverden constructie- en brandhout, maar ook zgn. “eek” (eikenschors), waarmee leer kon worden gelooid. De aanwezige landschapselementen werden beheerd door zogenaamde “hakhoutbeheer”; In een cyclus van globaal 8-15 jaar werden de aanwezige bomen en struiken gekapt; Achterblijvende stobben liepen in het voorjaar weer krachtig uit. Deze uitlopers konden daarna weer periodiek “geoogst” worden. Zo wist men zich vroeger te verzekeren van een constante bron voor brandhout en gebruikshout.

12 jaar geleden is vanuit Zieuwents belang de werkgroep Landschap opgericht met als doel; Herstel van karakteristieke, (lijnvormige) landschapselementen rondom Zieuwent. Met onze inzet wordt op relatief gering oppervlakte grote ecologische en zeker ook visueel landschappelijke winst worden behaald. Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt door provinciale subsidie en  gemeente Oost Gelre (Regeling Landschap).

De werkgroep voert vrijwillig alle advieswerk aan grondeigenaren uit. Advies over aanleglocatie, de aanleg zelf en het uit te voeren beheer; Ook de coördinatie en de distributie van al het plantgoed wordt door de werkgroep verzorgd. De afgelopen jaren zijn op 10-tallen locaties in het buitengebied van Zieuwent, nieuwe landschapselementen gerealiseerd; Naar schatting zijn er in totaal bijvoorbeeld:

 • circa 10 km nieuwe singels en houtwallen geplant;
 • Een aantal nieuwe amfibiepoelen gerealiseerd;
 • 10-tal hoogstamboomgaardjes gerealiseerd;
 • 10-tallen nieuwe knotwilgen geplant.

In plantseizoen 2022-2023 zijn 17 adressen buitengebied landschappelijk verfraaid met bosplantsoen en fruitbomen. Ruim 6.000 stuks bosplantsoen en 60 stuks hoogstamfruit zijn geplant (waaronder de Anna van Zieuwent). Voorzitter: Werkgroep landschap bedankt voor jullie fraaie werk!

Landschap en Park: Bloembakken

Op het kerkplein zullen in verband met het afrijden van het plein via de ‘hoge drempels’, door mensen die de situatie ter plaatse niet kennen, verplaatsbare bloembakken geplaatst gaan worden. Deze kunnen tijdens evenementen verplaatst worden. De bakken zijn overgenomen van Mariënvelde en zullen naar verwachting richting de zomer te vinden zijn op het kerkplein.

Landschap en Park: Park

Het beheer van het park is in handen van Zieuwent. Het onderhoud wordt gedaan door de vrijwilligers die ook de pastoorstuin onderhouden. Wij ontvangen een subsidie voor deze werkzaamheden. Vrijwilligers kunnen gemaakte kosten (gereedschap, brandstof) indienen bij Zieuwents Belang. Daarnaast wordt er jaarlijks een gezellige avond georganiseerd. Wij zijn de vrijwilligers zeer erkentelijk voor het meenemen van dit onderhoud.

Landschap en Park: Koepel

De Koepel is in zeer slechte staat. Grote renovatie benodigd. Asbest is er af. Verder zal het veelal nieuw opgebouwd moeten gaan worden. Zieuwents Belang is bezig samen Oudheidkundige vereniging en de gemeente een stichting op te richten die eigenaar wordt van de koepel om zo de subsidie “in stand houding monumenten” te kunnen krijgen daar de restauratie van de koepel een stuk duurder uitvalt dan verwacht en de beoogde financiële bijdrage van Oost Gelre niet toereikend is. In de restauratie wordt gekeken of het mogelijk is de koepel rolstoel/kinderwagen toegankelijk te krijgen.

Project Zieuwent in beweging visie 2030: Visie

Menno Schermer van Bureau treem geeft een inzage in de visie 2030, welke is opgesteld vanuit de diverse avonden, gesprekken en pijlers isamenwerking met Gemeente Oost Gelre en Zieuwents Belang. Er zijn 2 hoofdthema’s benoemd. Te weten ‘sterke verenigingen’ en een toekomst bestendige brede maatschappelijke voorziening.
In November van 2022 hebben wij een mooie avond gehad met goede gesprekken in het witte paard met een afvaardiging van een groot deel van de besturen van de verenigingen in Zieuwent. Hierin zijn beide thema’s besproken. Over het thema ‘sterke verenigingen’ is inmiddels een kleine denktank aan de slag gegaan en wij willen over dit stuk met de verenigingen in mei wederom aan tafel. Vanuit de gemeente Oost Gelre zullen wij hierin ondersteund worden (Achterhoek beweegt).

Het thema dat voor veel verenigingen op dit moment een grotere prioriteit heeft is het thema huisvesting/ een toekomst bestendige brede maatschappelijke voorziening. Hierin is het samenvoegen van de verenigingsactiviteiten op 1 goede groene locatie de juiste weg richting toekomst. Gedacht wordt aan de locatie Sourcy/ Waareise. Samen met clubs en gemeenten de krachten bundelen. Wij kunnen mededelen dat er vanuit de Gemeente Oost Gelre een projectleider is aangesteld die zich met het vraagstuk huisvesting gaat bezig houden voor zowel Harreveld als Zieuwent.

 Project Zieuwent in beweging visie 2030: Plan Waareise

Naast de lange termijn visie is er ook een eerste plan voor de ‘korte termijn’ ontwikkeld. Hierin heeft Zieuwents Belang samen met diverse verenigingen in Zieuwent, school en de gemeente Oost Gelre een nieuw ontwerp voor 3 aan elkaar geschakelde terreinen gemaakt. Te weten de speeltuin, het Waareise gebied en het schoolplein. Dit alles gekoppeld aan de visie van Oost Gelre over bewegen ontmoeten en spelen. Het geheel is geënt op meer natuurlijk spelen en interessant voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld door beweegtoestellen  bij het Waareise gebouw, diverse klim toestellen, verstop-mogelijkheden en een pergola met zitschommels. Er is ook een concrete vraag voor een beach-handbal / volleybal terrein. Deze kon niet geïntegreerd in het Waareise terrein. Hiervoor wordt in overleg met het Sourcy gekeken naar een plek direct achter het Sourcy gebouw.

De plannen worden de aankomende tijd verder aangescherpt in een plan van aanpak en onderzoek naar financieringsmogelijkheden. De eerste schetsen zijn na de vergadering nog eens goed te bekijken.

Vraag Bennie Krabbenborg: Krijgen wij de jongelui zo aan het sporten?

Antwoord: Dat is de vraag, wij dragen op deze manier in ieder geval bij aan het buiten samenkomen en faciliteren mogelijkheden bijvoorbeeld door een klimwand.

Vraag Anton Baks: Waar blijft de Deshut/ Blijft deze het zelfde?

Antwoord: De Deshut is niet ingetekend om deze eerste schets. Wat ons betreft is het gezien de staat en locatie van het gebouw niet meer geschikt.

In verdere uitwerking van de plannen zal samen met betrokkenen gekeken moeten worden wat daarmee gebeurt.

Overige: Welkomstdoos

De werkgroep welkomstdoos is gestart in 2018 met het uitreiken van haar eerste pakket op 15 februari 2018. Hierna zijn er jaarlijks diverse pakketten aan nieuwe bewoners uitgereikt.

 • 2018:   23 pakketten; 18 dozen en 5 mappen
 • 2019:   19 pakketten; 18 dozen en 1 map
 • 2020:   14 pakketten; 13 dozen en 1 map
 • 2021:   35 pakketten; 27 dozen en 8 mappen
 • 2022:   27 pakketten; 20 dozen en 7 mappen
 • 2023:   6 pakketten;    4 dozen en 2 mappen

Er zijn twee verschillende pakketten, één (doos) met informatiemap over Zieuwentse verenigingen, clubs en bedrijven en één (map) zonder. Deze is bedoeld voor jongeren uit Zieuwent die vanuit het ouderlijk huis op zichzelf gaan wonen. In 2020 hebben door corona weinig bezoeken afgelegd. Door de strenge maatregelen hebben veel nieuwe bewoners hun pakket pas begin 2021 ontvangen.  Deze pakketten hebben we aan de deur op gepaste afstand overhandigd. Omdat dit erg onpersoonlijk was zijn medio mei 2021 deze bewoners uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst om elkaar alsnog beter te leren kennen en eventuele vragen over Zieuwent te kunnen beantwoorden. Dit is zo goed bevallen dat er ook in 2022 een bijeenkomst is georganiseerd hierbij zijn ook de sponsoren uitgenodigd. Het is de bedoeling om dit eenmaal per jaar te blijven doen.

De werkgroep viert dit jaar haar vijfjarig jubileum en zal binnenkort het 125ste pakket uitreiken.

Werkgroep welkomstdoos bedankt voor jullie inzet om van Zieuwent een thuis te maken voor nieuwe bewoners.

.Rondvraag

Vraag Marjolein Nijhuis:          Waarom zit er zoveel geld in Kas bij Zieuwents Belang?

Antwoord:                               Geld is vanuit historie zo gegroeid, dit jaar zijn er relatief weinig uitgaven geweest maar er zullen bijvoorbeeld voor een projecten als Waareise en koepel wel meer gelden gaan uitstromen. Het is mooi om een buffer te hebben voor een goed project. Mochten er initiatieven zijn vanuit de inwoners van Zieuwent dan horen wij het graag.

Vraag Johnny Huitink:             In het Sourcy centrum gebeurt weinig, ze doen weinig om zichzelf te presenteren?

Antwoord:                               Het is inderdaad wat stil, maar er is een nieuwe eigenaar (Jorik).  Luuk Domhof vult aan dat de bedrijvenbundeling onlangs een goede presentatie heeft gezien van Jorik en dat er zeker weer meer plannen zijn. Het is een lastige tijd geweest voor iedere ondernemer in corona tijd.

Vraag Bennie Krabbenborg:    Hoe staat het er voor met het Parochiehuis?

Antwoord:                               Er zijn mogelijke kandidaten, de inschrijving is gisteren gesloten. Spanningsveld is de geldende bestemming en beoogd gebruik door kandidaten.

Vraag Barend Wassink:           Hoe gaat het verder met de Dorpsstraat (vanaf Lichtenvoorde tot kerk)?

Antwoord:                               Wij blijven het aankaarten bij de gemeente. Zijn onlangs nog in gesprek geweest met de gemeente over dit telkens vooruit geschoven onderhoud. Het staat op de planning voor 2025. Nu de riolering ook aangepakt moet worden is er meer urgentie. Wij hopen eerder en blijven de druk er op houden.

Vraag Laurens Donderwinkel/ Henri Krabbenborg:                De woningen in fase 1 zijn duur, er is ook veel groen wat het duur maakt.  hoe gaat dit in fase 2 beter zijn?

Antwoord:                               In fase 1 is wonen in het groen een belangrijk uitgangspunt. De insteek was om ook hier tot haalbaar betaalbaar te komen. Echter is dit niet goed genoeg van de grond gekomen ondanks  onze inspanningen. Voor fase 2 willen wij hier meer over vastleggen.

Vraag Johnny Huitink:             Hoe ziet de regeling woningsplitsing er uit?

Antwoord:                               Hier gaan we graag met u naar kijken. Wethouder Jos Hoenderboom vult aan. De grootste verandering is dat splitsing van hoofdgebouw en bijgebouw welke nu geschakeld zijn door een tussenstuk toegelaten gaat worden dit heeft tot op heden bij circa 10 woningen in Oost-Gelre tot nieuwe mogelijkheden geleid.

Wijkagent aan het woord:

Onze wijkagent Lincy Reukers praat de aanwezigen bij over digitale veiligheid. Er wordt ingegaan op allerlei vormen van oplichting, phising, identiteitsfraude en beveiliging van onze digitale gegevens.

De belangrijkste aandachtspunten zijn.

 • WhatsApp: schakel 2 stap-verificatie in.
 • Vraagt de bank om geld veilig te stellen of een bankpas en pincode af te geven: dit is oplichting
 • Voer beschikbare updates van uw telefoon direct uit.
 • Ga nooit via een link naar een website maar voer de website zelf in de browserbalk in. Hierdoor voorkom je dat je op nagemaakte websites terecht komt.
 • Krijgt u een bericht wat u niet verwacht via WhatsApp van een bekende? Vraag familie of vrienden om mee te kijken of bel deze persoon en pleeg wederhoor.
 • Handelt u op marktplaats?: blijf in de veilige marktplaats omgeving ook voor transacties zo voorkomt u oplichting.

Meer informatie over digitale veiligheid wordt toegevoegd op de site van Zieuwents Belang.

Lincy hartelijk dank voor deze uiteenzetting.

Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering en dankt aanwezigen voor hun komst.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht